April 11, 2019

Haikou Championship: Thursday (Round 1)