September 20, 2019

Zhuzhou Classic: Friday (Round 2)