September 19, 2019

Zhuzhou Classic: Thursday (Round 1)