July 26, 2019

Dongguan Open: R1 Highlights

July 18, 2019

Guangzhou Open: R1 Highlights

June 27, 2019

Huangshan Championship: R3 Highlights

June 22, 2019

Huangshan Championship: R2 Highlights

June 21, 2019

Huangshan Championship: R1 Highlights

June 17, 2019

Suzhou Open - Final Round Highlights

June 15, 2019

Suzhou Open - R3 Highlights

June 14, 2019

Suzhou Open - R2 Highlights

June 13, 2019

Suzhou Open - R1 Highlights